menu

TÜZÜĞÜMÜZ

TÜZÜK

MERTER SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ – MESİAD –

DERNEĞİN ADI:

Madde 1 :
Derneğin Adı: Merter Sanayici ve İşadamları Derneğidir.
Derneğin Kısa Adı: MESİAD’tır.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2 : Derneğin Merkezi: İstanbul ilidir. Derneğin Şubesi: Dernek, genel kurul kararı ile şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3 : Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni içinde Türkiye’nin ve Türk  vatandaşlarının demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp, sınai, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesini, teknolojiyi, sermaye, fikir alışverişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, özel ve kamu kuruluşları arasında entegrasyon ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek. Türkiye’de hazır giyim, tekstil sanayi ve ürünleri imalatının gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak, sektöre öncülük etmek, sektörün işbirliğini sağlamak. Dernek aynı amaçta faaliyet gösteren derneklerle bir araya gelerek, federasyon oluşturabilir veya oluşturulan federasyondan ayrılabilir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI:

Madde 4 : Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a- Dernek, Türk ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için: Sanayici, meslek, bilim ve işadamlarını bir araya getirerek ülke yararına çalışmalarda bulunmak üzere bünyesinde toplar. Teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli  çalışmalara teşvik eder.

b- Ekonomi kurullarına uygun olarak hür teşebbüsün yurt kalkınmasında milli çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar.

 c- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması için ülkemizin ekonomik gücü içinde milli tasarrufların arttırılmasını ve bu tasarrufların halka yönelmesini teşvik eder. Milli ekonominin dışa bağımlılıktan kurtarılıp büyüyüp gelişmesi yolunda gerekli çalışmaları yapar.

 d- Öğretim, eğitim ve toplumsal huzuru kalkınmanın temel unsuru kabul ederek bu alanlarda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik eder veya bizzat gerçekleştirir. Toplumsal huzuru gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü maddi ve manevi desteği sağlar ve bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak burs verir, sosyo-ekonomik konularda her türlü araştırma yaptırır. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal adalet düzeni içinde olması gerektiğine inanır. Sermaye, emek ve teşebbüsün birbirlerini tamamlayan ana unsurlar olması sebebi ile haklarının korunarak yurt kalkınmasında faydalı işbirliği içinde gelişmelerine yardımcı olur.

 e- Milli ekonominin gelişmesi yolunda sınai kalkınma, ihracat, yatırım, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

 f- Türk ekonominin gelişmesi ekonomiler karşısında rekabetini sağlama yolunda uyarıcı yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda Türk sanayici ve işadamları ihtiyacı olan bilgileri derleyerek topluma mal eder.

g- Tüm dünya ülkelerinin üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerin yapımı ve pazarlaması hususunda yatırımcılara Pazar temini ve üretim giderlerinde yardımcı olur, yönlendirir.

 h- Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda televizyon, gazete, dergi, kitap ve broşür gibi yayın araçlarından yararlanır. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenler.

ı- Halen mevcut ve ilerde kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticari ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzeri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

 i- Dernek amacını uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkul tasarruf eder. Gayrı menkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira şufa ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin edebilir, karar ile yapılır.

j- Dernek amaçları çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin kurduğu veya kuracağı ticari ve sanayi işletmelere iştirak eder, ortak olur, iştigal konusu ile ilgili şirketler kurar, mümesillik, bayilik alır, yeni iktisadi işletmeler kurar, yurt dışında ve yurt içinde mağazalar açar, ticari ve sınai işletmeler ve firmalar kurar, sektörel dış ticaret şirketi kurulmasına öncülük ve iştirak eder, bu şekilde kurulmuş ve kurulacak işletmeleri ortak bir çatı altında bütünleştirir. Derneğin amacı doğrultusunda iş bu faaliyetleri gerçekleştirmesine bağlı olarak marka, patent, fikri ve sınai hakları iktisap eder.

k- Dernek, üyeleri olan sanayici ve iş adamlarının bilgilerini artırmak amacı ile seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip eder, ayrıca üyelerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunur. Amaçlarına yönelik olarak da bilimsel araştırma yapan yurtiçi yurtdışı kuruluşlarla girişimlerde bulunur. Bu çalışmaları yapmak ve destek sağlamak amacıyla gerektiğinde ilgili bakanlıktan izin alınır.

 l- Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar. Uluslar arası ilişkilere önem verir, kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.

m- Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir. Kalite ve verimliliğin artırılması anlayışının gelişmesi için gayret gösterir. Gerektiğinde iktisadi işletme kurabilir.

n- İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.

o- İş dünyasının etik değerlerini oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.

ö- Dernek üyelerinin genel ihtiyaçlarının tayin ve tespit edilerek sağlanması, her türlü ithalat, ihracat ve kredi ile ilgili sorunlarının çözümlenmesi için mesleği ile ilgili kamu, özel, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapar, inceleme, izleme, koordinasyon sağlar ve yardımcı olur.

p- Uluslar arası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği yapar, yurt dışında faaliyette bulunur, irtibat bürosu veya temsilcilik açabilir.

 r- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

s- Üyelerinin ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir, Üyelerine daha iyi hizmetler verebilmek için meslek gruplarına göre komisyonlar kurabilir bu komisyonlar vasıtasıyla yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda raporlar tanzim edebilir.

 ş- Üyelerinin eğitiminin yanı sıra bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırma, teknolojik gelişmeleri için yurt dışı ve yurt içi geziler tertip edebilir.

 t- Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yemek, çay, konser ve benzeri organizasyonlar düzenleyebilir.oluşturabilir veya oluşturulan federasyondan ayrılabilir.

 ü- Halen mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

DERNEK KURUCULARI:

Madde 5 : Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, 

ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ: ASLİ ÜYELİK:

Madde 6 : Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler, derneğe asil üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış ve T.C. uyruklu olmaları gereklidir. Bu şartlara haiz kişilerden aşağıdaki vasıflara sahip olanlar belirtilen usule uygun olarak derneğe üye olabilirler.

 a- Ticari ve sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları, serbest meslek erbabı olmaları yine ticari sınai alanlarda bilimsel faaliyetlerde bulunmaları.

 b- Dernek kurucu üyelerden veya yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edilmiş, dernek üye müracaat formunun doldurulup iki adet vesikalık fotoğraf, bir adet nüfus cüzdan fotokopisi ile derneğimize başvurmaları gerekmektedir. Dernek Yönetim Kurulu üyeliği için takdim edilen adaylar hakkında en geç (1) aylık (30 gün) süre içinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karar alarak bu kararı üye adayına bildirir. Üye kabulü veya reddini nihai mercii; Yönetim Kuruludur. Hiç kimse üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz.

 c- Dernek Yönetim Kurulu amacına uygun kişiler arasından bir veya birkaç kişiye fahri üyelik verebilir.

 d- Derneğe tüzel kişilerde üye olabilir. Ancak; Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ve temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYELİKTEN AYRILMA:

Madde 7 : Üyeler diledikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Bu arzularını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmeleri halinde üyelikten çıkmış sayılırlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 8 : a- Derneğin tüzüğüne ve çalışmalarına uymayan, derneğin onur saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunan üyeler. Dernek, yönetim kurulunca sebepleri ile birlikte disiplin kuruluna bildirilir. Disiplin Kurulu yaptığı inceleme sonucunda üyenin Derneğe zarar verici faaliyette bulunduğu yönünde görüş bildirirse Yönetim Kurulu 

a- Dernek aynı amaçlı derneklerle bir araya gelerek federasyon tarafından üyenin kaydı silinebilir.

 b- Derneklere üye olma hakkını sürekli veya geçici olarak kaybedenler.

 c- Aidat ve katılma paylarını ödemedikleri için iki dönem üst üste iki olağan genel kurula kabul edilmeyenler istifa etmiş sayılırlar.

 d- Her iki halde üyeliği sona eren kişiler üyeliğin sona erdiğinin bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilirler. İtirazlar ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

ONUR ÜYELİĞİ:

Madde 9 : Yönetim Kurulunun çoğunluk kararıyla, toplumda olumlu imajı olan, derneğe maddi ve manevi katkı sağlayabilecek bazı kişiler, fikir adamı ve sanatçılar, işadamı özelliği taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın “DERNEK ONUR ÜYESİ” olarak üyeliği kabul edilir ve bunların dernek aidatı ödemesi beklenmez.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 10 : Derneğin aşağıdaki organları vardır.

 a- Genel Kurul,

 b- Yönetim Kurulu,

 c- Denetleme Kurulu,

 d- Disiplin Kurulu,

 e- Genel Sekreterlik,

 f- Yukarıdaki belirtilen organlara ek olarak yeni organlar ve organlar içinde çalışma grup-komisyonları yönetim kurulunca oluşturulabilir.

GENEL KURUL:

Madde 11 : Dernek, Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden olağan genel kurul toplantısını ÜÇ Yılda bir Aralık Ayın da yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteğine göre olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti toplantıya çağırmakla görevlendirir.

KATILMA HAKKI :

Madde 12 : Genel Kurula katılabilmek için bir önceki yıla ait aidat veya katılma borcu bulunmaması gereklidir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az 15 günlük bir ödeme süresi tanınır.

ÇAĞRI USULÜ :

Madde 13 : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ :

Madde 14 : Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılmaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Madde 15 : Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde 16 : Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesi istediği konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 17 : Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 a- Dernek organlarının seçilmesi,

 b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 c- Yönetim ve Denetleme Kurulunun raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

 d- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 e- Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 f- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması,

 g- Derneğin fesih edilmesi,

 h- Disiplin Kurulunun ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş üyelerin üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazların tetkik edilip karara bağlanması,

 ı- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 i- Giriş, katılım payı ve üyelik aidatının tespiti,

 j- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve kurucularına yetki vermek,

 k- Dernek aynı amaçta faaliyet gösteren derneklerle bir araya gelerek, federasyon oluşturabilir veya oluşturulan federasyondan ayrılmaya karar verebilir.

 m- Derneğin, uluslararası faaliyette bulunması, yurtiçi ve yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 n-Dernek amaçlarına ulaşabilmek için dernek ticari işletmesi kurulması, vakıf kurulması veya kurulmuş vakıflara iştirak edilmesi hususunda karar verilmesi.

YÖNETİM KURULU:

Madde 18 : Yönetim Kurulu, genel kumlun dernek asil üyeleri arasından ÜÇ (3) yıl için gizli oy ile seçeceği (15) asil (15) yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında yapacağı toplantı ile kendi arasından açık oyla bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı İki (3) yıl için seçilir. Yönetim Kurulunun önceden belirlediği bir tarihte (bir yıldan az olmamak ve üç yıldan fazla bir zaman geçmemek şartı ile) Mali Genel Kurulu yapılabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19 : Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

 a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

 b- Derneği gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 c- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü yönetim kurulu kararı ile mümkündür.

 d- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 e- Kendi içinden bir yürütme komitesi seçmek ve yetkilendirmek,

 f- Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

 g- Genel sekreter ve çalışma şartlarını tayin etmek.

 h- Şubeler arası dayanışmayı ve çalışma programını organize etmek,

 ı- Çalışma programlarını ve şube faaliyetlerini denetlemek ve aktif çalışmaları teşvik etmek,

 i- Gerektiğinde amacına uygun komisyonlar kurmak, bunların başkan ve üyelerini seçmek.

 j- Gerektiğinde şube hesaplarını incelemek, kontrol etmek ve denetlemek için yetkili komisyonlar kurmak.

 k- Amaç ve programlara aykırı hareket eden şube yönetim kurulu üyelerini bir rapor halinde uyarmaktır. Genel merkez yönetim kurulu kararı kesindir.

 l- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak buna ilişkin iaşe ibate ve seyahat giderlerini kararlaştırmak.

DENETLEME KURULU:

Madde 20 : Derneğin yetkili denetim organı olan denetleme kurulu genel kurulda gizli oyla Üç (3) yıl için seçilen (3) üç asil ve (3) üç yedek üyeden oluşur.Denetim kurulu seçimi izleyen ilk bir ay içinde yapacağı toplantısında bir başkan ve bir sözcü seçer. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 l- Derneğin, federasyona katılması veya ayrılması,

Madde 21 : Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DİSİPLİN KURULU:

Madde 22 : Disiplin Kurulu genel kurulun asil üyeleri arasından Üç (3) yılda bir seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Disiplin kurulu gerektikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda karar verir.

GENEL SEKRETER:

Madde 23 : Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Genel Sekreter seçer veya üye olmayanlardan profesyonel, ücretli bir Genel Sekreter atayabilir.Genel Sekreterin görev ve yetkileri :

 a- Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil etmek,

 b- Dernek teşkilatının başı olarak derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

Madde 24 : Oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya boş bir kaba atılmasıyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Madde 25 : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleki ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin En Büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK :

Madde 26 : Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan birlik, federasyon ve konfederasyonlara kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.Dernek, üyesi olduğu birlik, federasyon ve konfederasyonların tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Dernek temsilcileri üyeler arasından yönetim kurulu tarafından seçilir. Dernek, üyesi olduğu birlik, federasyon ve konfederasyonların belirlediği yıllık aidatı, genel kurula sunulan bütçede yer verir ve öder.

YILLIK AİDAT MİKTARI:

Madde 27 : Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. Üyelik Giriş aidatı her yıl yönetim kurulunca belirlenecektir. Üyelik yıllık aidatı bir kerede ödenebileceği gibi aylık dönemler halinde de ödenebilir.Derneğimiz bünyesinde oluşturulan 30 yaşını doldurmamış üyelerimiz ‘’Genç MESİAD’’lılar bünyesinde sayılacağından üyelik giriş aidatı ve üyelik yıllık aidatı MESİAD üyelerinin aidatının%20 si oranında tahsil edilecektir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 28 : Derneğin gelirleri şunlardır.

 a- Giriş aidatı, yıllık aidatı ve katılma payları,

 b- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen yarışmalar ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 c-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d-Bağışlar ve yardımlar,

 e- İnşaa yoluyla iktisap edilecek gelirler ve dernek hasılatından elde edilen gelirler.

 f- Derneğin düzenleyeceği, gezi, yemek, eğlence, gece, şölen, tur, sportif karşılaşmalar, halk oyunları, folklor gösterileri, kermes, yemekli toplantılar, tanışma ve dayanışma gecelerinden elde edilecek gelirler ile konser, yardım pulları, çekiliş, balo,müsamere, temsil, lokal v.b. gelirlerden elde edilecek gelirler,

 g- Şubelerin, aidat, bağış, hibe, sosyal ve kültürel etkinliklerden elde ettikleri gelirlerinin % 20’sini makbuz mukabili genel merkeze ödeyecekleri gelirler

 h- Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerden veya kuruluşlardan yardım almak için İçişleri Bakanlığından izin alınması şarttır.Bu durum şubeler için de geçerlidir.

 ı- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

 i- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 j- Fesih edilen veya dağılmış sayılan diğer dernekler tarafından devredilecek taşınır ve taşınmaz mallar, kıymetli evrak, eşya ve nakitler. 

k- Dernekler Kanunun ve Yönetmeliğinde belirtilen spor kulübü, siyasi parti, meslek kuruluşları, sendikalardan veya işleteceği yada tesis edeceği vb. elde edeceği ayni ve nakdi gelir veya yardımlar ve bağışlar,

l- Kendi isteği ile derneğe başvurarak yapılan bağışlar ve aynı yardımlar.

m- Diğer gelirler.

DERNEKLERE YAPILACAK YARDIMLARIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :

Madde 29 : Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilir

DEFTER VE KAYITLAR :

Madde 30 : Dernek Aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür.

 A) Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin her takvim yılı için Maliye Bakanlığının belirlediği alt sınırı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

B) Kayıt Usulü:Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

C) Tutulacak Defterler :Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

D) Defterlerin Tasdiki İşlemleri: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

E) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi :İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 F) Çalışma dönemi: “1 Ocak”ta başlar ve yıl “31 Aralık”ta sona erer.

GELİR VE GİDERLERDE USUL :

Madde 31 : Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri : Gelir ve gider belgeleri;

 a) Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 b) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

c) Alındı Belgeleri, Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

d) Yetki Belgesi, Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

e) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 32 : Dernek Genel Kurul kararı ile gerekli görülen yerlerde şube açılmasına karar verebilir. Bu amaçla Dernek, Genel Kurulda alınan karar gereğince yetkilendirilen yönetim kurulu, şube açılacak yerde en az üç kişiyi görevlendirir. Görevlendirilen en az üç kişi tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgâhı tabiiyeti ile şube merkezinin adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

ŞUBELERİN ORGANLARI :

Madde 33 : Şubelerin aşağıdaki organları vardır.Genel Kurul ,Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU :

Madde 34 : Üç yılda bir dernek Yönetim Kurulunun tespit edeceği günde o şubeye kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının toplanmasından meydana gelir. Bu toplantının merkez genel kurul toplantısından en az on beş gün önceden bitirilmiş olması gerekir. Şube genel kurulunun toplantısına ait plan, mahalli gazete ile yapılabileceği gibi, mahalli imkan ve araçlardan veya internetten yararlanmak sureti ile de yapılabilir. Şube genel kururlu ile ilgili toplanma, müzakere, seçim, başkanlık divanı, tutanak tanzimi gibi konularda dernek genel kurulu toplantısına ait tüzük hükümleri kıyasen uygulanır. Dernek Yönetim Kurulu, şube genel kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda şube genel kurulunun gündemi dernek Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir, dernek tüzüğünün ilgili maddeleri şube genel kurulu hakkında da uygulanır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 35 : Şube Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

a- Şube organlarının seçilmesi, Şube Genel Kurulları, On asil ve beş yedek üyeden ibaret Yönetim Kurulunu ve üç yedek üyeden ibaret Denetleme Kurulunu, gizli oyla seçerler. 5253 sayılı Dernekler Kanununun 7. Maddesindeki şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar.

 b- Şubeyi merkez Genel Kurulunda üyelerin tamamı temsil eder.

 c- Şube Genel Kurul kararlarının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için merkezle gerekli ve yeterli işbirliği yapılması, derneğin izleyeceği genel kural politikalara uyumlu ve merkez Genel Kurul kararları ile bağdaşır kararlar alınması, Genel Kurul kararları mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. 

ŞUBE YÖNETİM KURULU :

Madde 36 : Şube Yönetim Kurulu, şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen on asil ve beş yedek üyeden oluşur.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 37 : Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

 a- Şubeyi temsil etmek, dernek Yönetim Kurulunun tayin ve tespit ettiği genel çalışma prensipleri ve esasları dahilinde ve gerektiğinde dernek Yönetim Kurulu talimatları çerçevesinde şubenin işlemlerini yürütmek,

 b- Dernek Yönetim Kurulunun yapılmasını kararlaştırdığı faaliyetleri mahallinde organize etmek,

 c- Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek,

 d- Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak,

 e- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü yönetim kurulu kararı ile mümkündür,

 f-Dernek amacının. gerçekleşmesi ile ilgili tekliflerini Genel Başkanlığa yazılı olarak bildirmek,

 g- Her dört ayda bir geçen aylarda içinde kaydı yapılan üyeler ile ayrılanların kimliklerini, şubenin gelir ve giderlerini Genel Başkanlığa bildirmek,

 h- Şubeye üye kabul etmek ve üyelikten çıkarmak, şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak dernek Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır,

 i- Özel,tüzel kişiler ve resmi bakanlarla dernek adına temas ve yazışmalar dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılır,

 j- Şube bütçesi, üyelerin giriş ve yıllık aidatı ve sair gelirler tahsilatı ile harcamalar dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Dernek Yönetim Kurulunun onayı alınmadan harcama yapılamaz.

 k- Şube Yönetim Kumlu, gerek görüldüğünde dernek Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir. Bu durumda şube Genel Kurulu en geç üç ay içerisinde dernek Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırılır. Yeni Yönetim Kurlu oluşturulana kadar dernek Yönetim Kurulu geçici şube Yönetim Kurulu tayin etmek zorundadır. Geçici şube Yönetim Kurulu, görevde bulunduğu süre içinde şube Yönetim Kurulunun görev ve yetki sorumluluklarını taşır.

 l-Şube Yönetim Kurulu, uygulamaların merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için dernek Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli işbirliği yapmak ve derneğin izleyeceği Genel Kurul ve politikalara uyumlu ve dernek Yönetim Kurulu uygulamaları ile bağdaşan uygulamalar yapmakla yükümlüdür.

m-Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünün dernek Yönetim Kuruluna verdiği diğer görevleri de şube adına yerine getirir.

ŞUBE DENETLEME KURULU:

Madde 38 : Şube Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Dernek tüzüğünün, dernek Denetleme Kurulu hakkındaki hükümleri şube Denetleme Kurulu hakkında da aynen uygulanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Madde 39 : Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

BEYANNAME VERİLMESİ :

Madde 40 :Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde 41: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3 te sunulan ) ‘’Gene Kurul Sonuç Bildirimi’’ ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildiririlir:

 Genel kurul bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği ilave edilir.

b) Taşınmazların bildirilmesi; Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) ‘’Taşınmaz Mal Bildirimi ‘’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım almadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) ‘’Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararları örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d) Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler YönetmeliğiEK–23’ de gösterilen) ‘’Proje Bildirimi’’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e)Değişikliklerin bildirilmesiDerneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) ‘’Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi’’ genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) ‘’Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’’ doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Madde 42: Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim kurulu kararları ile borçlanma yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TEMSİLCİLİK:

Madde 43: Dernek gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarına temsil edilemezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olara görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Madde 44: Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz malları satabilir. Dernek, edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

LOKAL AÇAMA:

Madde 45: Derneğin lokal açması, Dernek merkezinin bulunduğu mahallinin en büyük mülki amirinin izni ile açılabilir.

SOSYAL YARDIMLAR:

Madde 46: Dernek mahsuplarının maddi durumları çok bozuk üyelere hastalık, ameliyat, ölüm veya başka acil ve zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere yönetim kurulu kararıyla yardım yapılabilir. Bu tüzüğün ilgili maddelerine göre yönetim kurulu kararıyla üyelerin, fakir çocuklarına yardımlar yapılabilir.

SANDIK KURMA:

Madde 47: Dernek, genel kurulu kararı ile yardım sandığı kurulmasına, faaliyetini sandık yönetim kurulunca, tespit ve tatbik edilmesi ile olur. Dernek, sağlanan karı, üyelerine paylaştırmak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmak şartı ile üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulabilir.

YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLGİLİ:

Madde 48: Derneğin yabancı ülkelerindeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dışişleri Bakanlığının ve ilgili Bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izine bağlıdır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 49: Genel kurulda tüzük değişikliği yapabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ: 

Madde 50: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ü dür. Çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih karaları oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE ŞEKLİ:

Madde 51: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerle dernek adında ‘’tasfiye halinde Merter Sanayici ve İşadamları Derneği’’ ibaresi kullanılır.Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları para çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.Fesih kararı ile derneğin para ve malları Kızılay’a bırakılır.

YASAKLARA UYMAK:

Madde 52: Dernek yöneticileri ve üyeleri 5253 sayılı Dernek Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen ve derneklerin izinsiz yapmasını men ettiği ve yasakladığı faaliyetlerde bulunamaz. Bu yasaklara uymaya azami gayret gösterir. Kuracağı tesisler için mülki makamlardan gerekli izin alamaya zorunludur.

TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER

Madde 53: Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni kanununun konuya ilişkin hükümlerine başvurur.

Madde 54: Derneğin kurucu üyelerinin Adı Soyadı, Doğum yeri ve Tarihi, Meslek ve Sanatları, İkametgâhları ve uyrukları ile ana, baba adları ekte belirtilmiştir.

Madde 55: Yüksek İstişare Kurulu:‘’MESİAD YÜKSEK İSTİŞARE KURULU’’,Yönetim Kurulunun belirleyeceği amaç ve çalışma biçimi ile yeterli sayıda üyeden oluşur. Kurul, tekstil ve hazır giyim sektörünün tecrübeli ve saygınlığı tartışılmaz kişilerden, başarısı herkes tarafından kabul edilmiş bilim adamı, öğretmen görevlisi sanatçılardan oluşur. Ayrıca MESİAD’ın eski başkanları bu kurulun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu Başkanı adı geçen kurulun doğal üyesidir, ancak başkanı olamaz. MESİAD YÜKSEK İSTİŞARE KURULU, başkan ve yardımcısını kendi içinden seçer.

Madde 56: Yönetim Kurulu kararıyla Mesiad ticari işletmecilik yapabilir ve şirketlere ortak olabilir.

Madde 57: MESİAD Yönetim Kurulunun uygun bulunduğu hallerde kendi konumundaki başka derneklerle işbirliği yapabilir, onlarla oluşturulacak federasyon veya konfederasyonlara katılabilir.

Madde 58: İş tüzük (58) maddeden ibarettir.     

MESİAD KURUCU ÜYE LİSTESİ

ADI SOYADI

FİRMA

BABA ADI

DOĞUM YERİ ve YILI

MEHMET E.

HASIRCILAR

HASAN

İZMİR 1942

FAHRİ ŞAHİNLER

ŞAHİN HOLDİNG

OSMAN

KONYA 1945

SALIM SABRİ

DOĞAN KUMAŞ

İ. ETEM

İSTANBUL 1953

HİKMET İNCİ 

ŞİR. GRUBU 

MEHMET 

PÖTÜRGE 1962

SÜRURİ 

GÜNEŞ GİYİM 

M. EMİN 

İSTANBUL 1941

HÜSEYİN 

BİLKONT A.Ş

OSMAN 

KONYA 1950

FİKRET 

POYRAZ A.Ş 

MUSTAFA 

SİVAS 1959

AHMET ÇALIK

ŞİRK. 

MAHMUT 

MALATYA 1958

HASAN ARAT

ARAT TEKSTİL 

M.NECMETTİN 

ADANA 1959

TACETTİN NEGİŞ

NEGİŞ TEKSTİL 

NECATİ 

BAYBURT 1948

SACİT SİVRİLER 

SİVRİLER TEKSTİL 

M. KAZIM 

DENİZLİ 1939

YUSUF GÖRÜM 

GÖRÜM KONF. 

İBİŞ 

ELBİSTAN 1950

CENGİZ SANKO 

SANKO-İSKO A.Ş 

İBRAHİM 

AYDIN 1955

Ö.HAMDİ

ÖZKONTEKS A.Ş 

A.FAİK 

ANKARA 1953

SACİT DORUK 

DORUK TEKSTİL 

M. TALAT 

AYDIN 1951

AYHAN ÇAGDAŞ 

ÇAGDAŞ HALI 

ALİ

ANTAKYA 1963

ATDIN DİLEK

DİLEK ETİKET

İDRİS

GİRESUN 1957

METİN MAY 

MAY DERİ

HACI

İSTANBUL 1965

ALİ ORTADOĞU 

ORTADOĞU

İBRAHİM

MALATYA 1956

MUZAFFER ARİN 

ARİN ŞİRK. 

ABBAS

BAYBURT 1945

HÜSAMETTİN AKTEKS 

AKTEKS

MEHMET

UŞAK 1953

KAHRAMAN ÖZEL 

ÖZEL LASTİK 

AZİZ KAYA 

İSTANBUL 1958

A. MAHİR ARAT 

ARAT TEKSTİL 

M. ALİ 

ISPARTA 1956

M.NUR

NUR İSTANBUL

AHMET

KAHİRE 1953

MEHMET ERSAN

ERSAN

A.OSMAN

ERZİNCAN 1957

HİLMİ BASKET

BASKET PLASS

MUSTAFA

GAZİANTEP 1955

DOĞAN NACİ

DOĞAN TEKSTİL

A.NADİR

BALIKESİR 1961

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Copyright © 2023 MESİAD | Tüm Hakları Saklıdır

Turkuaz Dijital Ajans


Barış KEKLİK
Tem Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Güncelleniyor


Ali Haydar BAYBARS
HAN GROUP TEKSTİL SAN. VE DIŞ TIC. LTD ŞTİ.

Sevda BİRDEN ÖNDER
ADT Global Tekstil


Ali ARSLAN

Ares Etiket ve Matbaacılık .Ltd.Şti.


Fatih GÜVENÇ

Avrasya Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti.


Aydın AYDIN
Ayteks


Erdal BETİK
Bebeartı Tekstil


Emrah ESEN
BG Ajans


Aydın ÇÖZEL
Çözel DENIM


Aytekin ÇELİK
Moda Gülay A.Ş


Semih KARATAŞ
Airlife Global Pro Tekstil Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.


Selman IŞIK
DNG TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


Eşref ÖZ
Fabregas Tekstil İnş. Ve Tur. Ltd. Şti


Fatih GÜNDÜZALP
FERHAT GÜNDÜZALP GİESTO GÖMLEKLERİ


Mustafa Hayati BAŞARA
Hayat Düğme Tekstil Aksesuarları San.ve Tic. A.Ş


Aziz KARATAŞ
Karataş Tekstil ve Örme San. Tic. Ltd. Şti.


Cengiz KOÇ
GOP Tekstil İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd Şti


Şenol KARADOĞAN
Mehmetoğlu Tekstil San.Tic.Ltd.Şti

Yusuf TAŞDEMİR
Üstünsoy Tekstil Konf. Mob. Temizlik Malz. İnş. Ve Dek.Tic.Ltd.Şti.